Archive - Hormozgan Medical Journal: Jun 2018, 22 (2), 8 articles.

May
2018
27 May, 2018

DOI 10.29252/hmj.22.2.70

AUTHORS

Vahedeh Mohammadi-Meskin, Yaghoob Hamedi, Mehrgan Heydari-Hengami, Ebrahim Eftekhar , Khojasteh Sharifi-Sarasiabi *

Final Published
Aug
2018
05 Aug, 2018

DOI 10.29252/hmj.22.2.77

Mar
2018
28 Mar, 2018

DOI 10.29252/hmj.22.2.87

AUTHORS

Mozhdeh Khajehlandi Khajehlandi, Lotfali Bolboli * , Marefat Siahkuhian

Final Published
May
2018
28 May, 2018

DOI 10.29252/hmj.22.2.95

AUTHORS

Azam Mosavian, Abbas Gaeini * , Mohammad Hemmatinafar, Mohammad Reza Kordi, Reza Nori

Final Published
Aug
2018
11 Aug, 2018

DOI 10.29252/hmj.22.2.103

Final Published
Apr
2018
28 Apr, 2018

DOI 10.29252/hmj.22.2.113

AUTHORS

Alireza Khodavandi, Fahimeh Alizadeh * , Tahereh Sanaee

Final Published
Jul
2018
28 Jul, 2018

DOI 10.29252/hmj.22.2.122

AUTHORS

Sahar Khoshravesh, Forouzan Rezapur-Shahkolai, Zahra Taheri-Kharameh, Babak Moeini * , Khadijeh Bandehelahi

Final Published