Archive - Hormozgan Medical Journal: Dec 2017, 21 (4), 8 articles.

Dec
2017
24 Dec, 2017

DOI 10.29252/hmj.21.4.218

AUTHORS

Ahmadnoor Abdi, Shafei Rahimi, Hossein Farshidi * , Vahid Vahdat Khah, Elham Boushehri

Final Published
Jan
2018
01 Jan, 2018

DOI 10.29252/hmj.21.4.225

AUTHORS

Habibollah Turki, Golsoom Rashid, Mohammad Shekari, Ahmad Raeisi, Khojasteh Sharifi-Sarasiabi *

Final Published
Jan
2018
21 Jan, 2018

DOI 10.29252/hmj.21.4.232

Final Published
Jan
2018
31 Jan, 2018

DOI 10.29252/hmj.21.4.241

Final Published
Jan
2018
01 Jan, 2018

DOI 10.29252/hmj.21.4.250

AUTHORS

Eghbal Zarei, Reza Boroomand * , Maryam Sadeghifard, Samaneh Najarpourian , Mahin Askari

Final Published
Jan
2018
01 Jan, 2018

DOI 10.29252/hmj.21.4.260

Final Published
Jan
2018
27 Jan, 2018

DOI 10.29252/hmj.21.4.271

AUTHORS

Hadi Eshaghi Sani, Mona Najaf Najafi, Hamid Sharifi *

Final Published
Dec
2017
18 Dec, 2017

DOI 10.29252/hmj.21.4.278

Final Published