Archive - Hormozgan Medical Journal: Jan 2008, 11 (4), 11 articles.

Feb
2008
24 Feb, 2008
Final Published
Jan
2008
27 Jan, 2008

AUTHORS

Mojhgan Gharipour * , Roya Kelishadi, Dana Zahra Siyadat, Afshan Akhavan, Katayoun Rabiei

Final Published
Jan
2008
30 Jan, 2008

AUTHORS

Mahshid Ariyanpour * , Moslem Bahadori, Habib Imami, Gholamreza Heydari, Mohammadreza Aryan, Mohammadreza Masjedi

Final Published
Feb
2008
29 Feb, 2008

AUTHORS

Alireza Shahab Jahanlou * , Fazlahhah Ghofranipour, Jhouliyet Jahani, Seyed Alireza Sobhani, Masoud Kimiagar, Maryam Vafaei, et al.

Final Published
Feb
2008
24 Feb, 2008
Feb
2008
14 Feb, 2008

AUTHORS

Hossein Farshidi, Shahram Zare * , Ebrahim Khaje, Ali Daryanavard, Mohammad Zarenejad, Maryam Dehghan Khalili

Final Published
Mar
2008
08 Mar, 2008

AUTHORS

Molouk Torabi * , Sanali Karimi, Marziyeh Karimi Afshar

Final Published
Feb
2008
09 Feb, 2008
Feb
2008
16 Feb, 2008
Feb
2008
29 Feb, 2008

AUTHORS

samireh abedini * , Hesamaddin Kamalzadeh, Elham Sadeghifar, Aziz Shahraki Vahed

Final Published
Mar
2008
09 Mar, 2008
Final Published