Archive - Hormozgan Medical Journal: Apr 2006, 10 (1), 14 articles.

Dec
2005
28 Dec, 2005

AUTHORS

Majid Yavarian * , Gholamreza Farshidfar, Farideh Paran

Final Published
Dec
2005
11 Dec, 2005

AUTHORS

Ahmadagha Negahi * , Maryam Ashrafi

Final Published
Sep
2005
23 Sep, 2005

AUTHORS

Masoumeh Hatam * , Amir Hesabi, Majid Vatankhah, Shahin Namdar, Ali Nasimi

Final Published
Mar
2006
05 Mar, 2006

AUTHORS

Hossein Miladi Gorji * , Ali RashidiPour, Abbasali Vafaei, Abbasali Taherian

Final Published
Oct
2005
23 Oct, 2005
Final Published
Mar
2006
11 Mar, 2006
Final Published
Mar
2006
11 Mar, 2006
Final Published
Dec
2005
11 Dec, 2005

AUTHORS

Mohammad Rahim Kadivar, Kiarash Aramesh * , Behrouz Sharifi, Shahla Asadafrooz

Final Published
Sep
2005
23 Sep, 2005

AUTHORS

Kavoos Dindarloo * , Vali Alipour, Gholamreza Farshidfar

Final Published
Mar
2006
11 Mar, 2006

AUTHORS

Ahmad Ali Hanafi Bojd * , Mohammadreza Yaghoobi Ershadi, Ghasem Zamani, Arman Barzekar, Reza Jafari, Gholamreza Poor Abazari

Final Published
Mar
2006
11 Mar, 2006

AUTHORS

Heydar Khademi * , Naser Kaviani, Manouchehr Mesripour, Sharareh Ahmadi

Final Published
Nov
2005
06 Nov, 2005

AUTHORS

Mohammad Faranoush * , Raheb GHorbani, Mohammad Esmaeil Amin Bidokhtii, Parvaneh Vosoogh, Mojtaba Malek, Mohammad Sadegh Yazdiha

Final Published
Sep
2005
23 Sep, 2005

AUTHORS

Kooros Divsalar * , Nozar Nakhaei, Manzoomeh Shamsi Maimandi, Shahriar Dabiri, Roohallah Karimi Afshar

Final Published
Sep
2006
23 Sep, 2006

AUTHORS

Dariush Saed * , Shahram Baghestani, Hossein Farshidi

Final Published