Iranian Journal of Radiology Official Quarterly Journal of Iranian Society of Radiology

Website Access

OVERVIEW

Organization: Iranian Society of Radiology

ISSN: e: 2008-2711 | p: 1735-1065

Frequency: Quarterly

Description: Scope: Radiology and Imaging | Indexed in: ISI (SCIE), Scopus, and ... | Impact Factor: 0.210

In Press

(7 Articles)

Tian-Hao Wu, Shu-Man Han, Tao Sun, Lei Cao, Yun-Heng Shi, et al.

Research Article | 17 | 10.5812/iranjradiol.94690 |

Hooman Bahrami-Motlagh, Sahar Abbasi, Maryam Haghighimorad, Babak Salevatipour, Ilad Alavi Darazam, et al.

Research Article | 17 | 10.5812/iranjradiol.104950 |

Young Hoon Koo, Jae Wook Lee, Jai Soung Park, Kyung Eun Shin, Heon Lee, et al.

Case Report | 17 | 10.5812/iranjradiol.101725 |

Iranian Journal of Radiology: Oct 2020, 17 (4), 7 articles.

Sep
2020

AUTHORS

Chun-Chao Huang, Chao-Liang Chou, Wei-Ming Huang, Zong-Yi Jhou, Yung-Pin Hwang, Hsin-Yao Lin, et al.

Final Published
Sep
2020

AUTHORS

Behnaz Moradi, Masoumeh Gity ORCID , Masoumeh Banihashemian * , Ali Arabkheradmand, Mohammad Ali Kazemi, Ghazaleh Arabkheradmand

Final Published
Sep
2020

AUTHORS

Xiao-Pan Zou ORCID , Jin-Mei Zou ORCID * , Dao-Ning Guo ORCID , Jia-Gao Qi ORCID , Yue Li ORCID , Gang Chen ORCID

Final Published
Aug
2020

AUTHORS

Nan Yu * , Yong Yu, Shubo Cai, Cong Shen, Youmin Guo

Corrected Proof scheduled for 17 (4)
Jul
2020

AUTHORS

Won Jae Choi ORCID , Yoon Young Jung ORCID * , Yongsang Kim ORCID , Dong Hee Kim

Corrected Proof scheduled for 17 (4)
Jul
2020

AUTHORS

Dalin Zhu * , Fan Feng, Meijuan Peng

Corrected Proof scheduled for 17 (4)