Iranian Journal of Radiology Official Quarterly Journal of Department of Radiology, Medical Imaging Center, Imam Khomeini Hospital Complex

Website Access

OVERVIEW

Organization: Department of Radiology, Medical Imaging Center, Imam Khomeini Hospital Complex

ISSN: e: 2008-2711 | p: 1735-1065

Frequency: Quarterly

Description: Scope: Radiology and Imaging | Indexed in: ISI (SCIE), Scopus, and ... | Impact Factor: 0.210

Iranian Journal of Radiology: Jan 2021, 18 (1), 12 articles.

Feb
2021

AUTHORS

Xiao-Rong Fu, Juan Xu, Guang-Yao Wu * , Qing-Feng Xiong

Uncorrected Proof scheduled for 18 (1)
Mar
2021

AUTHORS

Fatemeh Zamani ORCID * , Afshar Ghamari, Gisoo Darban Hosseini Amirkhiz, Neda Pak, Omid Ghaemi

Uncorrected Proof scheduled for 18 (1)
Mar
2021
Uncorrected Proof scheduled for 18 (1)
Jan
2021

AUTHORS

Kadir Oymen Hancerliogullari ORCID , Alptekin Tosun ORCID *

Uncorrected Proof scheduled for 18 (1)
Feb
2021

AUTHORS

Seyed Ali Alamdaran ORCID * , Ali Abdollahi, Ali Feyzi, Farideh Jamali-Behnam, Mehdi Yousefzadeh Talfavani, Mehdi Fathi, et al.

Uncorrected Proof scheduled for 18 (1)
Feb
2021

AUTHORS

Pengfei Chen, Na Fan, Yi Liang, Wenhui Fan *

Uncorrected Proof scheduled for 18 (1)
Jan
2021

AUTHORS

Xiaolong Liu ORCID , Zhanguo Sun ORCID , Xiaoqiang Wang, Yueqin Chen, Linsheng Wang, Lizhi Yu, et al.

Final Published
Jan
2020

AUTHORS

Huanan Zhang, Chaochao Wang, Yuan Zhang, Shaohua Xu, Ying Wang, Wei Wang *

Final Published
Jan
2021

AUTHORS

Xiaoqiang Wang, Zhengtong Wang, Zhanguo Sun ORCID * , Yueqin Chen, Wenwen Zhao, Xiaolong Liu ORCID , et al.

Final Published
Jan
2021
Final Published
Jan
2021

AUTHORS

Xianwen Hu ORCID , Xiaolan He, Pan Wang, Yujia Zou, Dandan Li, Jiong Cai *

Final Published
Nov
2020
Uncorrected Proof scheduled for 18 (1)