Archive - Journal of Comprehensive Pediatrics: Feb 2014, 5 (1), 11 articles.

Feb
2014

AUTHORS

aliakbar rahbarimanesh * , Hassanali Saberi, Sharzah Modarres, Payman Salamati, Hoshang Akhtar-Khavari, Zahra Haghshenas, et al.

Final Published
Feb
2014
01 Feb, 2014

DOI 10.17795/compreped-4901

AUTHORS

Shahram Kahkouee, Amirali Khodayari Namini * , Mohamad Reza Boloursaz

Final Published
Feb
2014
20 Feb, 2014

DOI 10.17795/compreped-5134

AUTHORS

Maryam Javadi, Naser Kalantari * , Shabnam Jalilolghadr, Nasrin Omidvar, Bahram Rashidkhani, Parisa Amiri

Final Published
Feb
2014
20 Feb, 2014

DOI 10.17795/compreped-8494

AUTHORS

Maryam Hassanzad, Soheila Khalilzadeh * , Mohammad Reza Boloursaz, Sabereh Tashayoie Nejad, Seyed Amir Mohajerani, Nooshin Baghaie, et al.

Final Published
Feb
2014

AUTHORS

Iraj Sedighi * , Mansoureh Biglari, Mehrnaz Olfat, Habibollah Yadolahi, Asadolah Tanasan, Saadat Torabian

Final Published
Feb
2014

AUTHORS

Reza Derakhshan, Shahla Roodpeyma * , Parisa Balaee, Hamid Bakhshi

Final Published
Feb
2014

AUTHORS

Mitra Safa * , Fatemeh Ghasem Boroujerdi

Final Published
Feb
2014

AUTHORS

Abdollah Karimi * , Roxana Mansour Ghanaie

Final Published
Feb
2014

AUTHORS

Samad EJ Golzari, Kavous Shahsavari Nia, Majid Sabahi, Hassan Soleimanpour * , Ata Mahmoodpoor, Saeid Safari, et al.

Final Published
Feb
2014

AUTHORS

Seyed Mohsen Dehghani * , Asma Erjaee, Mahmood Haghighat, Mohammad Hadi Imanieh, Razieh Ahmadi

Final Published
Feb
2014

AUTHORS

Gholamreza Soleimani ORCID * , Simin Sadeghi Bojd, Mahsa Tajik, Elham Shafighi Shahri, Somayeh Rashidi

Final Published