Archive - Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology: Feb 2015, 6 (1), 8 articles.

Feb
2015
10 Feb, 2015

DOI 10.5812/jjhr.27196

Final Published
Feb
2015
01 Feb, 2015

DOI 10.5812/jjhr.27202

AUTHORS

Ashraf Tashakori * , Soroor Neamatpour, Azade Saki

Final Published
Feb
2015
20 Feb, 2015

DOI 10.5812/jjhr.27197

AUTHORS

Ailin Talimkhani * , Noureddin Karimi, Amir Massoud Arab, Shirin Emdadi

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.17795/jjhr-27168

AUTHORS

Saeed Shirafkan, Saedeh Atarbashi Moghadam, Mahshid Razavi * , Kazem Khiabani, Tavakol Khanizadeh

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/jjhr.27171

AUTHORS

Farideh Moramezi * , Roshan Nikbakhat, Azam Rafigh

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/jjhr.27207

AUTHORS

Nader Saki, Soheila Nikakhlagh, Gholamabbas Dinarvand *

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/jjhr.27331

AUTHORS

Malek Kenani, Asghar Rajabzadeh, Ghasem Saki, Ali Khodadadi, Alireza Sarkaki, Alborz Jafai, et al.

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/jjhr.27808

AUTHORS

Razieh Mohammad Jafari, Nasrin Saadati * , Meysam Rezaie

Final Published