Archive - Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology: Apr 2016, 7 (2), 7 articles.

Apr
2016
19 Apr, 2016

DOI 10.17795/jjhr-31079

AUTHORS

Sahar Baheri, Ghasem Saki * , Javad Mohammadi Asl, Ali Khodadadi

Final Published
Apr
2016
16 Apr, 2016

DOI 10.17795/jjhr-31170

AUTHORS

Vahid Karami, Mansour Zabihzadeh * , Mehrdad Gholami

Final Published
Apr
2016
06 Apr, 2016

DOI 10.17795/jjhr-32005

AUTHORS

Pirooz Darkhah, Mehdi Zarghami, Nahid Shetab Bushehri, Rouholah Fatemi *

Final Published
Apr
2016
19 Apr, 2016

DOI 10.17795/jjhr-33877

AUTHORS

Elahe Barfi, Afshin Hassanvand, Jafar Rezaiean, Mandana Beigi Brojeni, Mohammad Reza Gholami *

Final Published
Apr
2016
16 Apr, 2016

DOI 10.17795/jjhr-35828

AUTHORS

Dian Dayer * , Forough Abdollahzadeh, Zeinab Nadery, Nastaran Madjdi Nasab

Final Published