Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Jul 2014, 7 (8), 11 articles.

Jul
2014
01 Jul, 2014

DOI 10.5812/jjm.10981

AUTHORS

Saeed Zargari, Amin Ramezani, Sassan Ostvar, Rasool Rezaei, Ali Niazi * , Shahab Ayatollahi

Final Published
Jul
2014
27 Jul, 2014

DOI 10.5812/jjm.11014

AUTHORS

Ahmad Shamsizadeh * , Tahereh Ziaei Kajbaf, Maryam Razavi, Bahman Cheraghian

Final Published
Jul
2014
01 Jul, 2014

DOI 10.5812/jjm.11134

AUTHORS

Shima Javadi Nia, Vida Zarabi, Samileh Noorbakhsh * , Mohammad Farhadi, Sahar Ghavidel Darestani

Final Published
Jul
2014
01 Jul, 2014

DOI 10.5812/jjm.11188

AUTHORS

Shahin Najar-Peerayeh * , Ali Jazayeri Moghadas, Mehrdad Behmanesh

Final Published
Jul
2014
01 Jul, 2014

DOI 10.5812/jjm.11561

AUTHORS

Rezvan Talaee, Farzad Katiraee, Maryam Ghaderi, Mahzad Erami, Azam Kazemi Alavi, Mehdi Nazeri *

Final Published
Jul
2014
13 Jul, 2014

DOI 10.5812/jjm.11648

AUTHORS

Manoochehr Makvandi ORCID * , Niloofar Neisi, Davod Khalafkhany, Kamyar Makvandi, Eskandar Hajiani, Ali Akbar Shayesteh, et al.

Final Published
Jul
2014
13 Jul, 2014

DOI 10.5812/jjm.11671

AUTHORS

Jamshid Ayatollahi, Mohammad Reza Sharifi, Seyed Hossein Shahcheraghi *

Final Published
Aug
2014
01 Aug, 2014

DOI 10.5812/jjm.16771

AUTHORS

Zahra Esfandiari, Mohammad Jalali, Hamid Ezzatpanah * , J.Scott Weese, Mohammad Chamani

Final Published
Aug
2014
10 Aug, 2014

DOI 10.5812/jjm.10237

AUTHORS

Hajar Madahi, Fatemeh Rostami, Ebrahim Rahimi * , Farhad Safarpoor Dehkordi

Final Published
Jul
2014
01 Jul, 2014

DOI 10.5812/jjm.11079

AUTHORS

Shahram Khademvatan, Rahman Abdizadeh, Fakher Rahim, Mahamoud Hashemitabar, Mohammad Ghasemi, Mahdi Tavalla *

Final Published
Jul
2014
01 Jul, 2014

DOI 10.5812/jjm.11090

AUTHORS

Jamshid Ayatollahi, Ali Ayatollahi, Reza Ayatollahi, Ali Mellat Ardekani, Seyed Hossein Shahcheraghi *

Final Published