بررسي فراواني عفونت‌هاي انگلي روده‌اي در پرسنل آشپزخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

AUTHORS

Adel Ebrahimzadeh 1 , * , Taregh Bamedi 1 , Khadigeh Saryazdipoor 1

1 Iran

How to Cite: Ebrahimzadeh A, Bamedi T, Saryazdipoor K. بررسي فراواني عفونت‌هاي انگلي روده‌اي در پرسنل آشپزخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان, J Kermanshah Univ Med Sci. 2014 ; 17(12):e79726. doi: 10.22110/jkums.v17i12.1094.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 17 (12); e79726
Published Online: March 29, 2014
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: December 17, 2013
Crossmark
Crossmark
CHECKING
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

© 2014, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: