تأثیر نامطلوب مداخله بر گروه شاهد

AUTHORS

Mohsen Adib-Hajbaghery 1 , *

1 Iran

How to Cite: Adib-Hajbaghery M . تأثیر نامطلوب مداخله بر گروه شاهد, J Kermanshah Univ Med Sci. 2011 ; 15(4):e79780.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 15 (4); e79780
Published Online: November 19, 2011
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: September 06, 2011
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2011, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: