هجده میلیارد تومان بودجه پژوهش نیماد در اختیار مراکز تحقیقاتی رضاملکزاده، باقرلاریجانی و شاهین آخوندزاده و وابستگان علمی آنها

در مجموع از کل 30 میلیارد تومان که از نیماد به به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص داده شده است، مبلغ 6 میلیارد تومان به اعضا مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران (به ریاست دکتر رضا ملکزاده) ، 8 و نیم میلیارد تومان نیز به اعضا مرکز دکتر باقر لاریجانی و وابستگان علمی وی و3 و نیم میلیارد تومان به مرکز تحقیقات روانپزشکی و وابستگان علمی آقای دکتر شاهین آخوندزاده تخصیص یافته است.


پس از ارایه داده های اولیه بودجه های نیماد در سایت آن، به بررسی بودجه هایی پرداختیم که به واسطه این سازمان دولتی به یکی از مراکز تحقیقاتی ذیل و یا وابستگان علمی آنها داده شده است. این مراکز تحقیقاتی عبارتند از:

 1. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران (به ریاست دکتر رضا ملکزاده)
 2. مرکز تحقیقات بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران (به ریاست دکتر باقر لاریجانی)
 3. مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دکتر شاهین آخوندزاده)

 

کلیه داده ها با استناد به آنالیز اطلاعات ارایه شده در سایت رسمی نیماد بوده و ارتباط محققین با سازمانهای مربوطه بر اساس اطلاعات حاصل از سایت "علم سنجی" اعضا هیات علمی و ارتباط علمی نویسندگان بر اساس داده های پایگاه اسکوپوس و مدلاین بدست آمده است.


نتایج:

 1. در مجموع حدود 6 میلیارد تومان بودجه نیماد به اعضا مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران (به ریاست دکتر رضا ملکزاده) و یا افرادیکه با وی مقاله مشترک منتشر شده داشته اند، اختصاص یافته است.

 2. در مجموع 8 و نیم میلیارد تومان نیز به اعضا مرکز دکتر باقر لاریجانی و وابستگان علمی وی تعلق یافته است.
   
 3. سهم مرکز تحقیقات روانپزشکی و وابستگان علمی آقای دکتر شاهین آخوندزاده در این مدت 3 و نیم میلیارد تومان بوده است.

لذا در کل:

 1. دانشگاه علوم پزشکی تهران یا حدود 29 میلیارد تومان به تنهایی حدود یک سوم یا 30% کل بودجه نیماد را در دو سال مورد استناد به خود اختصاص داده است.
   
 2. مراکز سه گانه فوق حدود 65% کل بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران را به خود اختصاص داده اند.

 


نکات:

 1. طبق قانون نیماد، به هیچکدام از اعضا اصلی و روسای کمیته های نیماد بودجه ای تعلق نمیگیرد.
 2. اسامی فوق الذکر در میان نفرات اصلی یا مجریان طرحهای نیماد نیستند.
 3. اسامی همکاران طرحهای فوق در سایت نیماد درج نشده است. تنها اسم مجری هر طرح ذکر شده است.

 


منابع:

 1. فایل خلاصه طرحهای منتسب به مرکز دکتر ملکزاده | به مرکز دکتر لاریجانی | به مرکز وابسته به دکتر آخوندزاده
 2. لینک داده های کامل و ساده شده نیماد

تضاد منافع:

هدف از بیان آمار بررسی توزیع بودجه های نیماد در بین محققین مختلف میباشد.