قوانین برخورد با انتشار سالامی در COPE به روزرسانی گردید / نویسنده موظف به ابراز موارد است/ سردبیر رترکت نمایند

cope rules

پیرو تحقیقات به عمل آمده در طی شش ماه اخیر، بسیاری از قوانین مربوط به انتشار سالامی به روز گردیده است. با توجه به اهمیت این موضوع و با هدف آموزش عمومی این موارد به اطلاع محققان و سردبیران محترم رسانیده میشود.


طبق قوانین به روز شده نویسندگان:

  • نویسنده مسوول در هنگام سابمیت ، موظف به ارایه مستندات کاملی از مقالاتی است که حتی ظن به اسلایسینگ دارد، میباشد.
  • نویسنده مسوول موظف به تبعیت از نظرات سردبیر در خصوص برخورد با سالامی میباشد.

 

قوانین به روز شده برای سردبیران:

  • سردبیران موظف به برخورد قاطع با مقالات سالامی میباشند.
  • سردبیران موظف به انتشار یکپارچه و یا رترکت مقالات سالامی میباشند.

 

قوانین به روز شده ناشران:

  • ناشران در صورت مشاهده مشکل موظف به رترکت مقالات مشابه سالامی میباشند.
  • ناشران موظف به گزارش موارد به کمیته اخلاق در نشر COPE میباشند.

 

مراجع
1. https://publicationethics.org/resources/seminars/duplicate-and-salami-publications-science-%E2%80%93-presented-richard-ohair-professor https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/653888/Salami-slicing-factsheet.pdf