مقاله ای که ۷ روز بعد رترکت شد

نویسندگان یک مقاله منتشره در سال ۲۰۱۸، تنها هشت روز پس از انتشار مقاله تقاضای بازپس گیری یا (Retract) مقاله خود را مطرح نمودند.

بازپس گیری یا Retract هم می تواند از سوی نویسنده و هم از سوی سردبیر مجله مطرح شود. از نظراصول، هنگامی که شکی در مورد اعتبار ( Validity) یا بازتولید (Reliability) مقاله از سوی نویسنده یا سردبیر ایجاد گردد، مقاله می تواند باز پس گرفته شود.


در این مقاله که در مجله Peer J منتشر شده بود از نوعی nanotube نام برده شده بود که بلافاصله پس از انتشار، خوانندگان به بی کیفیت بودن این مواد اشاره نمودند. پس از آن نویسنده اول با یک جوابیه به مجله خواستار بازپس گیری مقاله شد و مجله نیز ۳ روز بعد مقاله را Retract نمود.

حداقل و حداکثرعمر بازپس گیری از ۲ روز تا ۸۰ سال گزارش شده است.

نکته جالب اینکه این مقاله توسط سه داور Peer Review شده بود. در حالیکه این سه داور، هیچکدام در هنگام داوری به بازتولید نتایج علمی توجه نکرده بودند.

در نهایت نیز از سوی سردبیر برای هر سه داور مربوطه اخطار کتبی صادر گردید و نویسندگان نیز به خاطر اشتباه در بیان موضوع علمی و عدم دقت کافی عذرخواهی نمودند.

مجله Peer J با سیستم Preprint در ارتباط است و مقالات را قبل داوری یا Peer Review منتشر می نماید. البته مقاله مذکور قبلا در این مجله Peer Review شده بود.

مراجع