پیش بینی ضریب تاثیر مجلات نمایه شده در پایگاه نمایه سازی ESCI

پایگاه استنادی ESCI یکی از درگاه های نمایه سازی در پایگاه WOS می باشد که پیش از اینکه مجلات دارای IF شوند وارد آن می گردند.


در این مدت مجله به عنوان یک مجله نمایه شده در ISI محسوب شده و مقالات منتشره نیز توسط ISI نمایه میگردند. این نمایه نامه که شامل بیش از ۲۵۰۰ مجله از سراسر جهان است، از نظر قابلیت ها و اطلاعات ارائه شده مشابه با سایر نمایه نامه های این پایگاه SCIE بوده و از جمله دلایل ایجاد آن فراهم کردن شرایطی به منظور بررسی بیشتر این مجلات جهت انتقال به یکی از سه نمایه نامه مذکور و همچنین ارتقاء جایگاه بین المللی مجلات به خصوص مجلات دارای موضوعات نوظهور با افزایش قابلیت جستجو، کشف و استناد به آنها می باشد.

 

پس از ارزیابی دقیق تر و انتقال این مجلات به یکی از سه نمایه نامه، ضریب تأثیر (Impact Factor)  برای آن ها محاسبه و ارائه می گردد. در سال گذشته و قبل از اخذ IF مجلات انتشارات کوثر، تیم علم سنجی و نمایه سازی انتشارات، اقدام به پیش بینی ضریب تاثیر برای این مجلات نمودند.

نمودار زیر نشانگر IF پیش بینی شده سال ۲۰۱۶ برای این مجلات می باشد. در این بین مجله International Journal of Endocrinology and Metabolism دارای بیشتری و مجلهIranian Journal of Pediatrics دارای کمترین ارجاعات ISI و درنتیجه IF بوده اند.

 

سه مجله با بیشتری ضریب تاثیر نمایه شده در ESCI در سال ۲۰۱۶ به شرح زیر می باشند:

  • International Journal of Endocrinology and Metabolism
  • Iranian Journal of Cancer Prevention
  • Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products

 

 

 

برای اطلاع از نحوه محاسبه ضریب تاثیر می توانید به مقاله زیر رجوع فرمایید:

(http://scinews.ir/?p=2477)

 

  Prediction of Impact Factor, ESCI Journals
Journal 2017 2016
Archives of Pediatric Infectious Diseases 0.11 0.14
Archives of Clinical Infectious Diseases 0.403 0.312
Hepatitis Monthly 1.1  
Iranian Journal of Pediatrics 0.493  
Iranian Journal of Radiology 0.229  
Iranian Red Crescent Medical Journal 0.435  
Jundishapur Journal of Microbiology 0.677  
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 0.26 0.549
Trauma Monthly 0.244 0.151
International Journal of Cancer Management 1.05 1.58
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 0.227 0.36
Journal of Pediatrics Review 0.128 0.1
Health Scope 0.389 0.285