نویسنده روح یا Ghost Author کیست؟

طبق تعریف کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی (ICMJE) نویسنده یا Author به فردی اطلاق می شود که نوشتن یک ایده را بر عهده دارد.
نویسنده روح یا Ghost Author از مصادیق مشکلات حق تالیف یا Authorship Issues است که در صورت عدم رعایت اخلاق در نشر به راحتی اتفاق می افتد.


این نوع نویسنده به همکاران یک پروژه تحقیقاتی اطلاق می شود که در بخش هایی اعم از ایده پردازی، آنالیز داده ها یا نوشتن مقالات دخالت داشته اند ولی در نهایت در جمع نویسندگان مقاله از آنها نام برده نمی شود و در واقع روح آنها یا Ghost Author شامل افراد ذیل می باشند:

۱)    همکاران جوان
۲)    ادیتورهای مقاله

بیشتر تخلف نشر نیز از سوی کمپانی های پشتیبان مالی پروژه ها صورت می گیرد. آنجایی که یک کمپانی مسئولیت مالی پروژه را بر عهده می گیرد و از نام بردن افراد دخیل در پروژه چشم پوشی می کند.
(Sponsored Trials)

روش تعادل یا (Approach)
در صورت وجود چنین مواردی باید طبق فلوچارت اخلاق در نشر مصوب COPE به ترتیب زیر اقدام نمود :

۱)    نویسنده روح باید مستندات قابل دفاع و محکمه پسند خود را به سردبیر ارائه کند. این مستندات باید مورد تایید مراکز آموزشی عالی و مستند و یا جمهور باشد.
۲)    سردبیر از نویسنده مسئول توضیح مکتوب خواسته و آنرا به نویسنده روح ارائه نماید.
۳)    در صورت اثبات Ghost Author مقاله می بایست Withdraw یا Retract (بنا به نوع مقاله و وضعیت) گردد.
۴)    در صورت عدم پیگیری، نویسنده روح می تواند در مراجع قضایی و حقوقی پیگیری نماید تا حکم قضایی مجله را مجاب به اجرا نماید.

سردبیران خط اول اجرای عدالت و حکم اخلاق در نشر در مجلات می باشند. سپس کمیته های اخلاق در نشر ناشر و دانشگاه و یا کشور مراجع پاسخگو هستند.