ارزشیابی مجلات برای پروژههایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند الزامی است.

در خصوص اهمیت اعتبارسنجی مجلات، پرفسور لنکرانی استاد دانشگاه و سردبیر مجله به نکته قابل تاملی اشاره نمودند: “در جائیکه همانند ایران بودجه اکثر تحقیقات از بودجه عمومی دولت تامین می شود، محل نشر نتایج آن تحقیق نیز می بایست مورد تائید دولت باشد.”


به گفته وی :”دولتهایی همانند کشورهای اسکاندیناوی برای خود مجموعه خاصی از مجلات دارند که چنانچه مقاله ای بخواهد از بودجه کشور استفاده بکند ، ملزم به انتشار در آن مجلات خواهد شد. لذا در هنگام ارزشیابی می بایست مقالات با بودجه عمومی در آنها منتشر شود ودر غیر اینصورت مورد تائید نهاد مربوطه نخواهد بود.”

پرفسور لنکرانی بیان نمودند که “تهیه لیست مجلات سیاه و دارای مشکل قطعا ضعف هایی را خواهد داشت زیرا ما قادر به پیدا نمودن مجلات منفی در بین بیش از ۱۰۰،۰۰۰ مجله موجود نخواهیم بود و از سوی دیگر مرتبا و با گذشت زمان مجلات منفی دیگری هم به صورت قارچ وار رشد می کنند که بالطبع قادر به رصد مناسب آنها نخواهیم بود.”
به نظر وی حتی داشتن یک مجله نمایه شده در ISI و یا پابمد هم نمیتواند دلیل بر خوب بودن یک مجله باشد کما اینکه بسیاری مجلات در کشورهای همسایه متاسفانه از این ابزار استفاده نادرست می نمایند و فاقد صلاحیت حضور در بین مجلات می‌باشند.