شماره 82 / 2021/11/30 / 1 مقاله
ساز ناکوک برخی دانشگاههای علوم پزشکی در ارزشیابی مقالاتی که در امرجینگ نمایه میشوند با قوانین وزارتین همخوانی ندارد

از سال 2015 که امرجینگ سورس یا Emerging Source of Citation با نام مخفف ESCI توسط موسسه اصلی Clarivate تاسیس شد، تاکنون بیش از 7740 مجله در آن نمایه شده اند. این پایگاه یکی از پایگاههای اصلی Web of Science بوده و علیرغم اینکه به  در آیین نامه ارتقا و ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و اعضا هیات علمی دانشگاهها به صراحت از آن به عنوان یکی از نمایه ها سطح یک نام برده شده است، اما متاسفانه به دلیل سو برداشت و یا تفسیر شخصی برخی کارشناسان دانشگاهی هنوز برخی دانشگاههای شهرهای کوچکتر از آن با شک و تردید یاد میکنند و موجب زحمت فراوان برای دانشجویان و سرگردانی آنها میشوند. معتقدیم اجبار دانشجویان به انتشار مقاله در هنگام فارغ التخصیلی خودش ظلم بزرگی به دانشجویان است. پس آنرا بدتر و غیرقابل تحمل تر نکنیم. به امید حاکمیت عقل در ارزشیابی علم کشور.